CONDICIONS GENERALS

1. ATENCIÓ AL CLIENT

Contacte per a alumnes inscrits: info@mesqueswing.com - 930 091 779
Informació i noves inscripcions: info@mesqueswing.com - 930 091 779

2.-OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1. El LLOC WEB ofereix als alumnes, és a dir, a les persones físiques que busquen formació, (d'ara endavant, alumnes) cursos de ball organitzats per MÉSQUESWING.

2.2 L'ús del LLOC WEB implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis oferts per MÉSQUESWING i que es descriuen en el moment de la contractació.

2.3 MÉSQUESWING es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense avís previ l'oferta de productes i preus del LLOC WEB o qualsevol altre aspecte del present avís legal, incloses les condicions de contractació, si bé aquestes modificacions hauran de respectar les operacions ja realitzades amb els alumnes.

2.4 La utilització de certs serveis oferts als alumnes a través del Lloc Web es pot trobar sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels serveis esmentats, l'alumne ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents Condicions particulars pròpies.

3.- MAJORS D'EDAT

3.1. L'accés al LLOC WEB i la contractació de cursos de ball està dirigit a majors de 18 anys.

3.2. Sense perjudici de l'anterior, els menors d'edat podran contractar els cursos de ball oferts al LLOC WEB, amb el permís previ escrit dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. MÉSQUESWING és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva explotació, associades al nom de domini, les marques i els signes distintius, l'aplicació, els continguts publicats, els programes d'ordinador i la resta d'obres i invencions continguts o relacionats amb aquest lloc web i la tecnologia associada a aquest.

4.2. Els continguts d'aquest LLOC WEB, incloent-hi els dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, arxius d'àudio o vídeo (“Contingut”), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

4.3. Els continguts d'aquest lloc web no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transformats o transmesos de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de MÉSQUESWING.

4.4. MÉSQUESWING no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts que els proveïdors incloguin als seus anuncis.

5.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRET D'IMATGE

5.1. En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: Dret d'informació en la recollida de dades, us comuniquem que ens comprometem a garantir la privadesa de les vostres dades personals recollides a la fitxa.
Us informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa d'alumne en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix MÉSQUESWING. Així mateix els informem que les fotografies fetes en activitats relacionades amb MÉSQUESWING podran ser exposades a la pròpia escola o pàgina web.

5.2. Us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l'adreça postal a dalt indicada o bé per correu electrònic a l'adreça info@mesqueswing .com, indicant clarament el dret que voleu exercir.

5.3. MÉSQUESWING es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

5.4 MÉSQUESWING podrà instal·lar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenades cookies, al vostre ordinador per tal de conèixer informació dels visitants a la seva web, en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El vostre navegador, de vegades, generarà un missatge en què si continueu navegant al lloc web accepteu les cookies.

5.5 L'alumne en manifestar la seva inscripció a MÉSQUESWING presta el seu consentiment a MÉSQUESWING per cedir la seva imatge als efectes que MÉSQUESWING pugui utilitzar aquesta imatge en publicacions online i offline als únics efectes promocionals de MÉSQUESWING i de les activitats de ball que s'organitzen .

6. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

L'alumne que vulgui contractar algun dels cursos de ball oferts al LLOC WEB haurà d'acceptar les condicions de contractació següents, assumint la condició d'ALUMNE.
6.1. Formulari d´Alta.

6.1.2 L'alumne haurà d'emplenar el Formulari d'Alta, amb tots els camps previst a aquest efecte i acceptar la política de privadesa i les condicions d'ús i contractació previstes a aquest efecte.

6.1.3 L'alumne haurà de ser major d'edat de DIVUIT (18) anys o comptar amb l'autorització escrita dels representants legals.

6.1.4. Tota la informació que l'alumne faciliti a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'alumne garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament del formulari necessari per a la subscripció del Servei. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'alumne mantenir tota la informació facilitada a MÉSQUESWING permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l'alumne. En tot cas, l'alumne serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a MÉSQUESWING oa tercers per la informació que faciliti.

6.2. Condició d'ALUMNE i documentació associada.

6.2.1. L'alumne (o candidat) gaudirà de la condició d'ALUMNE un cop la sol·licitud hagi estat acceptada per MÉSQUESWING i hagi satisfet el pagament de la inscripció inicial.

6.2.2. MÉSQUESWING té plena llibertat per acceptar o rebutjar sol·licituds dinscripció.

6.2.3 La condició d'ALUMNE queda condicionada a l'acceptació i el compliment per part del Soci d'aquests termes i condicions, i són vinculants per a ambdues parts

6.2.4. L'ALUMNE accepta compartir el telèfon i el mail amb la parella de ball que l'escola li assigni.

6.2.4. L'ALUMNE en formalitzar la inscripció declara que es troba en bones condicions físiques i que és capaç de practicar exercicis sense que això sigui perjudicial per a la salut, la seguretat, el confort o la condició física.

6.2.5. Després de l'acceptació MÉSQUESWING podrà expedir un carnet d'ALUMNE (modalitat individual) que permetrà a l'ALUMNE accedir a les instal·lacions on es desenvolupin les activitats de l'escola i gaudir dels drets i beneficis que permet la quota escollida així com gaudir de descomptes i promocions en establiments col·laboradors i descomptes als tallers, esdeveniments i activitats diverses que realitzin sota la direcció de MÉSQUESWING.

6.2.6. El carnet de soci individual és personal i intransferible, raó per la qual el soci no podrà prestar el seu carnet o autoritzar que aquest sigui utilitzat per tercers.

6.3. Normes d'ús i gaudi de les instal·lacions

6.3.1 Horari i Contacte

L'horari de les activitats de l'escola, així com l'horari de funcionament serà establert per MÉSQUESWING qui podrà modificar, afegir o eliminar qualsevol servei o activitat de l'escola mitjançant notificació als alumnes pels mitjans de contacte que aquests hagin facilitat.
L'horari d'atenció al públic de forma presencial és de dilluns a divendres de 17.15 a 20.15.

Contacte per a alumnes inscrits: info@mesqueswing.com - 930 091 779
Informació i noves inscripcions: info@mesqueswing.com - 930 091 779

6.3.2. Accés i Normes d'ús de les instal·lacions

6.3.2.1. No es permet l'accés a menors d'edat llevat que reuneixin els requisits assenyalats a l'apartat 3.2 de les presents condicions de contractació.

6.3.2.2. La direcció del centre es reserva el dret d‟admissió.

6.3.2.3. L'alumne tractarà de respectar les instal·lacions de l'escola en benefici de tothom.

6.3.2.4. MÉSQUESWING no es fa responsable de la pèrdua d'objectes personals, material esportiu o de qualsevol altre tipus, ja sigui fruit de sostracció o simple pèrdua per distracció.

6.3.2. Festius i Vacances.

6.3.4.1. No es descomptaran els dies festius. Aquestes classes es poden recuperar en els dies i horaris indicats pel centre.

6.3.4.2. Al calendari acadèmic de MÉSQUESWING ja estan contemplats els festius.

6.3.3. Manca d'assistència i recuperacions.

6.3.3.1. L'alumne podrà recuperar les classes a què no va acudir per motius degudament justificats amb altres professors, o amb el mateix professor, en un altre horari havent avisat prèviament (amb dues hores d'antelació. Només es podrà recuperar fins a 30 dies després de la classe que no es va fer.

6.3.3.2. Si l'alumne no pot venir a classe, cal avisar amb un mínim de 2 hores d'antelació, així podrà recuperar la classe. Si us aviseu amb menys de 2 hores d'antelació, no l'alumne no podrà recuperar.

6.3.3.3. Si el centre suspèn una classe, es designarà una data i un horari per recuperar-la. Aquesta data es triarà en funció de la disponibilitat del centre.

6.3.3.4. Només es poden recuperar les classes del trimestre vigent.

6.3.3.5. Els dies festius no són recuperables.

6.5. inscripcions i pagament.

6.5.1. Conformitat:

L'ALUMNE que abona la inscripció DECLARA LA SEVA CONFORMITAT TOTAL amb les normes de MÉSQUESWING. En cas dels alumnes menors d'edat, aquestes normes seran confirmades per la mare, pare o tutor/a legal a càrrec d'aquest menor, tal com estableix l'apartat 3.2 de les presents condicions de contractació.

6.5.2. Quotes i permanència:

6.5.2.1 Tots els pagaments realitzats a MÉSQUESWING (mensualitat, tallers, activitats, etc) s'abonaran en efectiu, transferència bancària o pagament recurrent en targeta de crèdit o dèbit o TPV virtual, si el pagament es fa amb TPV virtual, el banc pot guardar les dades de la targeta per poder fer pagaments futurs.

6.5.2.2. Els pagaments realitzats no són reemborsables tret que MÉSQUESWING no realitzi les activitats que corresponguin, cas en què es procedirà a la devolució íntegra de l'import abonat amb el mateix mètode amb què es va fer el pagament, excepte en casos de pandèmia, catàstrofe climàtica , força major o en cas que l'escola cessi l'activitat per culpa de tercers. En cas que l'alumne s'hagués beneficiat en la compra dels seus cursos d'algun descompte per acumulació de cursos en un mateix trimestre o altres descomptes acumulatius, l'import reemborsat serà sempre el de menor quantia independentment del curs que s'hagi aplicat al moment de la compra.

6.5.2.3. Un cop realitzat el pagament, l'ALUMNE no té dret de desistiment, excepte en el cas de voler canviar un curs per un altre de valor semblant o inferior. En aquest cas, l'ALUMNE podrà canviar d'activitat, avisant amb un mínim de 7 dies d'anterior a recepció.

6.5.2.4. Les quotes no podran ser modificades per MÉSQUESWING durant la realització del curs (mensual o trimestral) però sí en la renovació del següent curs de manera que l'alumne pugui decidir si vol continuar acceptant les noves quotes.

6.5.2.5. Els cursos mensuals es renoven automàticament el dia 20 de cada mes fins al final del curs escolar o fins que el curs es cancel·la.

6.5.2.6. Si l'ALUMNE vol donar-se de baixa d'un curs amb renovació mensual, ho ha de fer abans del dia 20 del mes en curs.

6.5.2.7. En cas d'incidència al nostre sistema informatic. Si es cobra una quantitat menor a l'acordada, l'empresa tindrà dret a reclamar la diferència corresponent en un termini raonable a partir de la data de la transacció.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

7.1 Els coneixements que s'imparteixen als cursos de formació són resultat de l'experiència de les persones que imparteixen aquesta formació.

7.2. MÉSQUESWING durà a terme els seus millors esforços per garantir la qualitat dels continguts oferts als seus cursos i, no garanteix que els cursos compleixin les expectatives dels alumnes sempre i en tot moment.

7.3 MÉSQUESWING no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure's al Lloc Web, ja que no té cap tipus de control sobre aquests; en conseqüència, l'alumne accedirà sota la seva responsabilitat exclusiva al contingut i en les condicions d'ús que hi regeixin.

7.4. MÉSQUESWING desenvolupa la màxima diligència en la implementació de mesures de seguretat, però no assumeix cap responsabilitat en relació a la custòdia i bon ús de les contrasenyes per accedir al LLOC WEB, que serà responsabilitat exclusiva de l'alumne.

 

Subscriu-te al nostre newsletter i t'informarem de totes les mogudes